VÝSLEDKY NAJNOVŠIEHO EURÓPSKEHO WEBOVÉHO PRIESKUMU O DROGÁCH ZISTILI VÝRAZNÝ VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NAJMÄ NA UŽÍVANIE KANABISU A EXTÁZY

 

Nové výsledky prieskumu, ktoré dnes zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA), odhaľujú, že užívanie kanabisu a extázy sú modely konzumácie drog, na ktoré majú obmedzenia COVID-19 najväčší vplyv. Európsky webový prieskum o drogách zistil, že zatiaľ čo užívanie trávového kanabisu sa zvýšilo, užívanie „party drog“ MDMA/extázy kleslo. Prieskum prebiehal medzi marcom a aprílom 2021 v 30 krajinách (21 z EÚ a 9 mimo EÚ), keď sa veľa obyvateľov nachádzalo v blokáde v súvislosti s COVID-19. Prieskum je zameraný na ľudí vo veku 18 a viac rokov, ktorí užili drogy, a jeho cieľom je zlepšiť pochopenie vzorcov užívania drog v Európe a pomôcť pri formovaní budúcich protidrogových politík a intervencií.

Kľúčové zistenia od 50 000 Európanov

V prieskume odpovedalo takmer 50 000 dospelých (48 469) z 21 členských štátov EÚ a Švajčiarska (2). Kanabis bol najčastejšie užívanou drogou, pričom 93 % respondentov prieskumu uviedlo, že ho užilo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, a s malými rozdielmi medzi krajinami. MDMA/extáza (35 %), kokaín (35 %) a amfetamín (28 %) boli ďalšími najčastejšie uvádzanými nezákonnými látkami, pričom poradie troch drog sa v jednotlivých krajinách líšilo. Približne tretina respondentov (32 %) uviedla, že užíva viac (rastlinného) kanabisu a 42 % užíva menej MDMA/extázy.

Prieskum odhalil, že pätina (20 %) vzorky uviedla, že v minulom roku užila LSD, 16 % nové psychoaktívne látky (NPS) a 13 % ketamín. Užívanie heroínu uviedli 3 % opýtaných. Hoci vzorka uvádzajúca užívanie heroínu bola malá, viac ako štvrtina týchto respondentov (26 %) uviedla, že počas skúmaného obdobia užívali túto drogu častejšie.

Údaje, ktoré sú dnes prezentované, sa týkajú samostatne vybranej vzorky, ktorá užila aspoň jednu nelegálnu drogu počas 12 mesiacov pred prieskumom. Aj keď webové prieskumy nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, ak sa starostlivo vykonajú a skombinujú s tradičnými metódami zberu údajov, môžu pomôcť vytvoriť podrobnejší, realistickejší a aktuálnejší obraz o užívaní drog a trhoch s drogami v Európe. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 100 organizácií vrátane národných kontaktných miest siete Reitox, univerzít a mimovládnych organizácií.

 

VIAC NA:            https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/1/latest-european-web-survey-drugs-finds-cannabis-and-ecstasy-use-most-impacted-covid-19_en

ZDROJ:               EMCDDA              

ZVEREJNENÉ: 20. január 2022

 

 

Tagy: