WADA POVOLILA KANABIDIOL V ŠPORTE, NO INAK JE REGULOVANÝ AJ NAĎALEJ

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) od januára 2018 vyradila kanabidiol (CBD) zo Zoznamu zakázaných látok a metód 2018, skupina S.8 Kanabinoidy. Všetky ostatné látky, klasifikované ako prírodné alebo syntetické kanabinoidy sú zakázané. 1/

 

Ilustrácia / Archív SAA

Športovci teda nie sú vystavení riziku dopingovej kontroly na CBD, nakoľko jeho užitie ako aj preukázaná prítomnosť vo vzorke športovca nie je zakázaná. Je nevyhnutné pamätať si, že všetky ostatné prírodné a syntetické kanabinoidy zostávajú počas súťaže zakázané. Rovnako je dôležité vedieť, že produkty s obsahom CBD môžu obsahovať rozličné hodnoty zakázaných kanabinoidných zložiek, teda aj THC ako psychoaktívnej zložky marihuany, kanabisu a hašiša, ktoré pri dopingovej kontrole podlieha tolerovanej prahovej hodnote maximálne do 150 ng/ml. 2/

 

Je nevyhnutné vedieť, že stanovená tolerančná detekčná hodnota sa dá len veľmi ťažko odhadnúť, lebo je ovplyvnená širokou škálou faktorov (parametre produktu z hľadiska najmä THC, metabolizmus,  použité množstvo a časový interval užitia), pričom je smerodajné, že látka samotná a/alebo jej metabolity by nemali byť zistiteľné vo vzorke poskytnutej v období počas súťaže.

 

Ilustrácia / Archív SAA

 

Bez ohľadu na túto zmenu a tolerovanú prítomnosť CBD v antidopingovej regulácii, všetky kanabinoidy sú predmetom legislatívneho nastavenia Zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona látka CBD (Cannabidiol, kanabidiol, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol) je v prílohe zákona zaradený v II. Skupine Zoznamu omamných a psychotropných látok ako psychotropná látka a vzťahujú sa na ňu príslušné ustanovenia tohto zákona.

 

V intenciách zákona sa za psychotropnú látku považuje látka ovplyvňujúca stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

 

Štúdia JAMA, ktorú uverejnila Americká lekárska asociácia v novembri 2017, poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré pre športovcov a spotrebiteľov predstavujú produkty s obsahom CBD, predovšetkým s ohľadom na nedostatočnú reguláciu ich označovania. Štúdia poukázala na skutočnosť, že 69% skúmaných produktov malo oproti deklarovanej koncentrácii CBD, buď zvýšenú alebo zníženú hodnotu jeho  skutočne nameranej koncentrácie v produkte. 3/

Závažnejšie to bolo u športovcov, pri ktorých zakázané THC bolo zistené v 21% testovaných produktov a nešpecifikovaný zvýšený obsah THC v niektorých z týchto produktov mohlo viesť k vyvolaniu intoxikácie alebo zvýšeniu rizika závažného poškodenia fyzického aj duševného zdravia (nekontrolovaný bunkový rast, poškodenie replikácie a opravy DNA, respiračné stavy spojené s inhaláciou dymu marihuany, ako sú pľúcne cysty, chronická bronchitída a rakovina pľúc, zníženie imunitnej funkcie, vyššia miera nepravidelného srdcového tepu a mozgová príhoda, fajčenie kanabisu súvisí s duševnými stavmi vrátane depresie, bipolárnej poruchy a psychózy). 3/

Oveľa výraznejšie riziko pre užívateľov predstavujú syntetické kanabinoidy, pretože ich účinky môžu byť oveľa závažnejšie, nepredvídateľné,  so silnejšou väzbou na receptory mozgu. Navyše, syntetické kanabinoidné výrobky nemali zhodu obsahu a zloženia deklarovaného na obale, a preto možu byť účinky týchto poroduktov značne odlišné a s vysokou mierou pravdepodobnosti možného nezvratného poškodenia fyzického a duševného zdravia.

 

 

AUTOR:           SAA

ZDROJ:           SAA       

ZVEREJNENÉ:  11. január 2018

 

ODKAZY / REFERENCIE:            

1/     Zoznam zakázaných látok a metód 2018

2/    WADA, New Threshold Level for Cannabis

3/    Labeling Accuracy of Cannabidiol Extracts Sold Online

Tagy: