NÁRODNÁ RADA SR SCHVÁLILA ZMENU ZÁKONA O OMAMNÝCH LÁTKACH, PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH A PRÍPRAVKOCH

 

Foto: NR SR

 

Národná rada SR dňa 8. novembra 2022 schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 139/1998 Z. z.“)

Cieľom zmeny predmetného  zákona  je doplnenie prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o dve omamné látky I. skupiny  na základe rozhodnutia prijatého na 65. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu v dňoch 14. 3. až 18. 3. 2022 (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime). Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie. Ďalej sa navrhlo zaradiť medzi psychotropné látky I. skupiny látku eutylón, ktorú už Slovenská republika zaradila medzi psychotropné látky I. skupiny, preto v tomto návrhu zákona  sa nenavrhuje jej zaradenie do zoznamu psychotropných látok.

Do aktuálnej prílohy – zoznamu omamných látok a psychotropných látok bolo zaradených ďalších 15 psychoaktívnych látok, z toho štyri látky („benzylón“, „brorfín“, „metonitazén“, „salvinorin A“) do I. skupiny omamných látok, osem látok ( „ADB – Butinaca“, „alfa-PhiP“, „AL-LAD“, „Icp-LSD“, „3-FEA“, „IPPH, IPH, IPD, IPPD“, „N-etylpentedrón“, „O-PCE“ do II. skupiny psychotropných látok a ostatné tri látky („fenibut“, „Xylazín“ upresnenie znenia „koncentrát makovej slamy“) do II. skupiny omamných látok.

 

Zmena zákona č. 139/1998 Z. z.  má byť účinná od 1. decembra  2022 a má za cieľ  prispieť k zvýšeniu sociálnej ochrany obyvateľstva a má výrazný potenciál v prevencii vzniku závislostí od užívania omamných látok a psychotropných látok, vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania omamných látok a psychotropných látok.

 

VIAC NA:        https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8842

AUTOR:          SAA

ZDROJ:          NÁRODNÁ RADA SR       

ZVEREJNENÉ: 08. november 2022

 

Tagy: