WADA VYDÁVA ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2021

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejňuje Zoznam zakázaných látok a metód 2021 (Zoznam); Súhrn hlavných zmien a vysvetliviek 2021; a Monitorovací program 2021. Zoznam, ktorý bol prepracovaný s cieľom zlepšiť orientáciu a použiteľnosť pre športovcov a ich podporný personál, bol schválený výkonným výborom WADA a nadobúda účinnosť 01. januára 2021.

 

Ilustrácia: WADA/SAA

 

Zoznam je jednou z medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (Kódex). Určuje, ktoré látky a metódy sú zakázané v súťaži aj mimo nej a ktoré látky sú zakázané v konkrétnych športoch.

 

Hlavné úpravy a zmeny:

  • Zneužívané látky: Počas dvojročného procesu spracúvania verzie Kódexu 2021 dostala WADA mnohé podnety od signatárov spojené so zneužívanými látkami, pri ktorých sa zistilo, že použitie niektorých látok uvedených v Zozname často nesúvisí so športovým výkonom . Preto bol do Kódexu pridaný článok 4.2.3 a kokaín, diamorfín (heroín), metyléndioxymetamfetamín (MDMA / „extáza“) a tetrahydrokanabinol (THC) boli v zozname 2021 identifikované ako zneužívané látky. To znamená, že ak športovec preukáže, že použitie ktorejkoľvek z týchto štyroch látok bolo mimo súťaž a nesúvisí so športovým výkonom, uložené pozastavenie športovej činnosti bude teraz trvať tri mesiace a môže sa znížiť aj na jeden mesiac, ak užitie látky je spojené s rehabilitačným programom.

 

  • Zakázaná metóda M2.2: Chemická a fyzická manipulácia: V súlade s novo zavedeným článkom 4.2.2 Kódexu 2021 bude teraz možné identifikovať zakázanú metódu ako „špecifikovanú“. Preto sú teraz intravenózne infúzie a / alebo injekcie v množstve vyššom ako 100 ml za 12 hodín, s výnimkou tých, ktoré boli oprávnene podané v priebehu nemocničnej liečby, chirurgického zákroku alebo klinického diagnostického vyšetrenia, klasifikované ako „špecifikované“. To znamená, že športovec môže dostať zníženú sankciu, ak sa preukáže, že táto metóda nebola použitá na dopingové účely.

 

Proces kontroly zoznamu

Proces revízie Zoznamu každý rok vedie WADA, počnúc úvodným januárovým stretnutím a končiacim vydaním Zoznamu do 1. októbra daného roka. Jedná sa o rozsiahly konzultačný proces, ktorý zahŕňa skupinu expertov WADA na zhromažďovanie informácií, vrátane najnovších vedeckých a lekárskych výskumov, trendov a spravodajských informácií, získaných od spoločností presadzujúcich právo a farmaceutických spoločností; šírenie návrhu zoznamu medzi zainteresovanými stranami; po zohľadnení ich pripomienok a revízii návrhu, po ktorých nasleduje preskúmanie Výborom pre zdravie, zdravotníctvo a výskum (HMR) WADA. Výbor HMR potom dáva svoje odporúčania WADA, ktorá zoznam schvaľuje.

 

Aby mohla byť látka alebo metóda pridaná do zoznamu, musí sa určiť, či spĺňa aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií:

  • má potenciál zvýšiť alebo zvýšiť športový výkon
  • predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov
  • porušuje to športového ducha

 

Zoznam vychádza tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti, aby sa športovci a ich športové prostredie mohli oboznámiť s akýmikoľvek úpravami. V konečnom dôsledku sú športovci zodpovední za zakázané látky nachádzajúce sa v ich telách a zakázané metódy, o ktorých sa zistilo, že boli použité. Sprievodný personál športovca môže byť tiež zodpovedný za porušenie antidopingových pravidiel, ak sa preukáže ich spoluvina. Z toho vyplýva, že ak existujú pochybnosti o stave látky alebo metódy, je dôležité, aby požiadali o radu príslušnú antidopingovú organizáciu (medzinárodná federácia alebo národná antidopingová organizácia).

 

Je potrebné poznamenať, že pre športovcov, ktorí majú legitímny lekársky dôvod na použitie zakázanej látky alebo metódy uvedenej v Zozname, môžu im byť udelená výnimka, ak splnia kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutické výnimky (ISTUE). Program TUE je prísnou a nevyhnutnou súčasťou elitného športu, ktorý má drvivú podporu zo strany športovcov, lekárov a antidopingových subjektov.

 

Jazyky a formáty

Zoznam 2021; súhrn úprav a vysvetlivky k roku 2021; a Monitorovací program 2021 sú k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach WADA v angličtine a francúzštine so španielčinou, ktoré budú nasledovať v nasledujúcich týždňoch.

Digitálna verzia Zoznamu, ktorá bude vhodná pre mobilné zariadenia, bude zverejnená 1. januára 2021.

 

VIAC NA:        https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-09/wada-publishes-redesigned-more-athlete-friendly-2021-prohibited-list

AUTOR:          WADA

ZDROJ:          wada-ama.org

ZVEREJNENÉ: 01. októbra 2020

Tagy: