WADA ZVEREJŇUJE ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2020

Svetová antidopingová agentúra (WADA) dňa 30. septembra 2019 zverejňuje Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2020 (ďalej len „Zoznam“); Súhrn hlavných zmien a vysvetliviek pre rok 2020; a Monitorovací program pre rok 2020. Zoznam, ktorý bol schválený Výkonným výborom WADA (ExCo) dňa 23. septembra 2019 a nadobúda účinnosť 01. januára 2020.

 

Ilustration: WADA

 

Zoznam, ktorý je jednou zo šiestich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (ďalej len „Kódex“), označuje, ktoré látky a metódy sú zakázané počas súťaže, mimo súťaže a ktoré látky sú zakázané čiastočne v niektorých športoch.

Zoznam je každoročne aktualizovaný a uverejnený tri mesiace pred dátumom nadobudnutia účinnosti tak, aby všetky zúčastnené strany a všetky antidopingové organizácie mali dostatok času na jeho zavedenie do športovo-technickej a antidopingovej regulácie, vrátane nastavenia prvkov medzinárodnej úpravy antidopingu a najmä národnej legislatívy zmluvných strán, upravujúcej nakladanie so zakázanými látkami a metódami v zmysle dopingového účinku. Obdobie troch mesiacov do nadobudnutia účinnosti nového Zoznamu je dôležité najmä pre športovcov a ich sprievodný personál, na oboznámenie sa so samotným Zoznamom a jeho zmenami tak, aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti o možnom použití alebo vylúčení z používania ktorejkoľvek označenej látky alebo metódy. Napokon, každý športovec je zodpovedný za látky a metódy podľa Zoznamu; ktorých použitie môže byť odhalené dopingovou kontrolou a tiež je zodpovedný za porušenie antidopingových pravidiel.

 

Illustration: SAA

 

Každoročná aktualizácia Zoznamu zahŕňa veľmi rozsiahly konzultačný proces zainteresovaných strán, ktoré sa opierajú o vedecký a lekársky výskum a ich trendy, aplikujú poznatky získané od orgánov činných v trestnom konaní ako aj znalostnú bázu farmaceutických spoločností.

Základným východiskom pre zaradenie látky do Zoznamu alebo jej vylúčenie zo Zoznamu, je naplnenie minimálne dvoch z týchto troch kritérií:

  1. má potenciál na zvýšenie alebo zvyšuje športový výkon;
  2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov; a/alebo
  3. porušuje duch športu.

 Uvádzame, že športovcom, ktorí majú oprávnený zdravotný dôvod na používanie zakázanej látky alebo metódy, uvedenej v Zozname, môže byť udelená výnimka, ak spĺňajú kritériá stanovené Medzinárodnou normou pre terapeutické výnimky.

Digitálna edícia Zoznamu pre mobilné zariadenia bude uvedená do činnosti 01. januára 2020.

 

VIAC NA:      https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-09/wada-publishes-2020-list-of-prohibited-substances-and-methods

AUTOR:       WADA

ZDROJ:       wada-ama.org               

ZVEREJNENÉ:  01. októbra 2019

 

Tagy: