SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

POSLANIE

Pomáhať rozvoju čistého športu.

Poskytnúť všetky poznatky pre ochranu zdravia športovcov.

Napomáhať  úspechu športovcov.

Asistovať  športovým odborníkom na vytváraní širokej vedomostnej bázy.

Podieľať sa  na prijímaní správnych športových rozhodnutí.

Nabádať k vytváraniu účinnej antidopingovej regulácie.

Zabezpečiť zverejňovanie aktuálnych a úplných informácií.

Pomáhať byť a konať fér.

 

VÍZIA

 

Slovenská antidopingová akadémia ako nezisková organizácia pomáha rozvoju čistého športu a ochrane princípov fair play

na platforme Svetového antidopingového programu.

 

Odstraňovanie negatívnych javov v športe spojených s dopingom si vyžaduje nové prístupy a profesionálne riešenia,

ktorých garanciou sú špičkoví odborníci v oblasti antidopingu.

 

 

ELEMENTÁRNE HODNOTY

 

NEZÁVISLOSŤ

Naše aktivity sú objektivizované, nezaujaté a nestranné.

 

VZÁJOMNÁ ÚCTA

Rešpektujeme individualitu, jej jedinečnosť a dôstojnosť.

 

ODBORNOSŤ

Naša činnosť je postavená na dôvere, rokovania sú transparentné, merateľné a zrozumiteľné.

 

EMPATIA

Vnímame vaše záujmy, rozhodnutia a ciele.

 

FAIR PLAY 

Každý úspech je možné dosiahnuť čistou cestou.

 

ANTIDOPINGOVÉ CIELE 

 

 • zabezpečovanie antidopingových aktivít, ktorými sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť v ochrane fyzického a duševného zdravia a ochrane fair play;
 • popularizácia, vysvetľovanie a realizácia antidopingových ideí a princípov stanovených Svetovým antidopingovým kódexom a jeho medzinárodnými normami, vlastnými formami, metódami a prostriedkami;
 • pôsobenie na verejné autority pri tvorbe a smerovaní národného antidopingového programu, a pri vytváraní synergického pôsobenia pri ochrane zdravia detí a mládeže, športovcov a športujúceho obyvateľstva pred vplyvom užívania anabolických látok, hormonálnych látok a látok podobných anabolickým účinkom;
 • organizovanie národných a medzinárodných podujatí, stretnutí, seminárov, konferencií, sympózií, kampaní a iných podporných aktivít s antidopingovou tematikou; pre tento účel pripravuje, spracúva, vydáva a zverejňuje informácie v elektronickej a printovej forme;
 • poskytovanie poradenstva, vypracovanie rôznych analýz, prieskumov, rozborov a expertných posúdení antidopingovej regulácie;
 • spolupráca s organizáciami a inštitúciami masmediálnej komunikácie, s inými občianskymi združeniami, športovými organizáciami, verejnými inštitúciami, ako aj výchovnými, vzdelávacími, vedeckými a kultúrnymi zariadeniami a subjektmi pri popularizácii a zverejňovaní antidopingu;
 • spolupráca s WADA, národnými, európskymi a medzinárodnými antidopingovými organizáciami a inštitúciami, nadväzovanie na ich činnosť, program, úlohy, zúčastňovanie sa ich vybraných aktivít, podujatí a zasadnutí.

 

ANTIDOPINGOVÉ AKTIVITY

 

 • Interpretácia antidopingovej regulácie a pravidiel pre:
  • športovcov, športových odborníkov (tréner, funkcionár, manažér, lekár, farmaceut, právnik, komisár dopingovej kontroly),
  • antidopingové organizácie (NADO, SOV, SPV, NŠZ, orgány štátnej správy, mimovládne, Svetová antidopingová agentúra a ďalšie).
 • Etablovanie a explanácia antidopingovej terminológie.
 • Explanácia a interpretácia zakázaných látok a metód, liečivých prípravkov, doplnkov výživy.
 • Interpretácia antidopingovej regulácie a pravidiel, porušení antidopingových pravidiel a zverejňovanie informácií v masmédiách a v systéme spravodajstva.
 • Zverejňovanie a poradenstvo v oblasti antidopingovej regulácie v rovine športovo-technickej, občiansko-právnej, trestno-právnej a na báze medzinárodných zmlúv a dohovorov.