ČISTÝ ŠPORT A ROZVOJ FAIR PLAY SA ROZVÍJA AJ VĎAKA VAŠEJ PODPORE

 

 

FYZICKÁ OSOBA       

POUKÁZANIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE – PODANÍM VYHLÁSENIA

 

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2018 je označené V2Pv18, a je zverejnené na webovom sídle finančnej správy.

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov).

 

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, pričom toto „vyhlásenie“ môže podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti_2019, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2018 označené V2Pv18_P
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa najneskôr do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, teda do 30.7. ak budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky.

 


 

FYZICKÁ OSOBA

POUKÁZANIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE PRI PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná

 

  1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50“ –

– Daňové priznanie typu A – VIII. oddiel

alebo                   

– Daňové priznanie typu B –  XII. oddiel  (ďalej len „vyhlásenie“)

 

  1. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať v zákonnej lehote najneskôr 01.04.2019.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.

 

Fyzická osoba môže poukázať v roku 2019 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2018 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky (zoznam Notárskej komory SR rok registrácie 2018/rok príjmu 2019). Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2018 vykonávala dobrovoľnícku činnosť  a túto dokladovať písomným potvrdením vydaným prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, tvoriacim  povinnú prílohu daňového priznania.

 

 

Viac informácií na:

https://podpora.financnasprava.sk/462166-Pouk%C3%A1zanie-podielu-zaplatenej-dane-cez-podan%C3%A9-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie

 

VZORY TLAČÍV

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo zavislej činnosti

 

Vzory všetkých tlačív nájdete na:

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=28023

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli poukázať podiel Vami uhradených daní za rok 2018 na rozvoj čistého športu, ochranu fair play a ochranu zdravia mladých športovcov.

 

Aktuálny zoznam prijímateľov 2% pre rok 2019

 (podľa daňového priznania za rok 2018)

 

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=28023

Tagy: