WADA ZVEREJNILA ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2018

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila s platnosťou od 01. októbra 2017 Zoznam zakázaných látok a metód 2018 (ďalej len „Zoznam“); spolu s súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek pre rok 2018. Zoznam, ktorý bol schválený Výkonným výborom WADA 24. septembra 2017, nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Ilustration: WADA

 

Zoznam, ktorý je jednou z piatich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu, označuje, ktoré látky a metódy sú zakázané počas a mimo súťaže a ktoré látky sú zakázané v konkrétnych športoch.

Zoznam je každoročne aktualizovaný a uverejnený tri mesiace pred dátumom nadobudnutia účinnosti tak, aby všetky zúčastnené strany a všetky antidopingové organizácie mali dostatok času na jeho zavedenie do športovo-technickej a antidopingovej regulácie, vrátane nastavenia prvkov medzinárodnej úpravy antidopingu a najmä národnej legislatívy zmluvných strán, upravujúcej nakladanie so zakázanými látkami a metódami v zmysle dopingového účinku. Obdobie troch mesiacov do nadobudnutia účinnosti nového Zoznamu je dôležité najmä pre športovcov a ich sprievodný personál na oboznámenie sa so samotným dokumentom a jeho zmenami tak, aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti o možnom použití alebo vylúčení ktorejkoľvek látky alebo metódy.

Ilustration: SAA

 

Každoročná aktualizácia Zoznamu zahŕňa veľmi rozsiahly konzultačný proces zainteresovaných strán, ktoré sa opierajú o vedecký a lekársky výskum a ich trendy, aplikujú poznatky získané od orgánov činných v trestnom konaní ako aj znalostnú bázu farmaceutických spoločností.

Základným východiskom pre zaradenie látky do Zoznamu alebo jej vylúčenie zo Zoznamu, je naplnenie minimálne dvoch z týchto troch kritérií: 1. má potenciál na zvýšenie alebo zvyšuje športový výkon; 2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov; a/alebo 3. porušuje duch športu.

Treba nevyhnutne poznamenať, že pre športovcov, ktorí majú oprávnený zdravotný dôvod na používanie zakázanej látky alebo metódy, uvedenej v Zozname, môže byť udelená výnimka, ak spĺňajú kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutické výnimky.

Digitálnu edícia Zoznamu pre mobilné telefóny zverejní WADA 1. januára 2018.

 

VIAC NA:         https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-09/wada-publishes-2018-list-of-prohibited-substances-and-methods

AUTOR:           WADA

ZDROJ:            wada-ama.org       

ZVEREJNENÉ:   29. september 2017 / 23:55

Tagy: