Športový arbitrážny súd, jeho poslanie a funkcia

Oficiálne logo CAS / Ilustrácia: CAS

 

POSLANIE CAS

Športový arbitrážny súd (CAS) je stály špecializovaný rozhodcovský súd v športe. Ako nadnárodná inštitúcia, nezávislá od akejkoľvek športovej organizácie, zabezpečuje služby v oblasti rozhodcovského konania, s cieľom uľahčiť riešenie sporov súvisiacich so športom prostredníctvom arbitráže, alebo sprostredkovania prostredníctvom procedurálnych pravidiel prispôsobených špecifickým potrebám športového prostredia. Primárnou úlohou CAS je teda riešenie všetkých právnych sporov v oblasti športu, vrátane disciplinárnych konaní spojených s porušením antidopingových pravidiel.

 

Sídlo CAS / Ilustrácia: Archív SAA

 

CAS vznikol v roku 1984 so sídlom v švajčiarskom Lausanne, pôsobí pod správnym, riadiacim a finančným orgánom Medzinárodnej rady CAS.

CAS má aktuálne 369 rozhodcov z 87 krajín vybraných pre svoje odborné vedomosti v oblasti rozhodcovského konania a športového práva. CAS každoročne registruje a rieši približne 600 prípadov podaní.

 

FUNCKIA CAS

CAS má za úlohu riešiť právne spory v oblasti športu prostredníctvom arbitráže. Vydáva rozhodcovský nález, ktorý má rovnakú vymožiteľnosť práva ako rozsudky bežných súdov.

CAS uplatňuje štyri rôzne dohodnuté procesné postupy. Základným je bežné rozhodcovské konanie ako východisko pre riešenie všetkých sporov, vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov alebo nezákonného konania. Ďalej CAS pôsobí ako medzinárodný odvolací rozhodcovský, konzultačný a sprostredkovací útvar.

Rozhodnutia CAS sú platné, záväzné a konečné pre všetky strany, pre všetky dotknuté fyzické a právnické osoby, vrátane olympijského hnutia, paralympijského hnutia, medzinárodných či národných športových organizácií, ako aj všetkých antidopingových organizácií. V odôvodnených prípadoch, spojených najmä s porušením pravidiel procesného konania a s dôrazom na štátnu príslušnosť CAS je prípustné odvolanie podľa švajčiarského práva na Švajčiarskom federálnom súde.

Podľa potreby CAS zriaďuje aj špecializované dočasné tribunály, ktoré konajú pre olympijské hry, hry Commonwealthu alebo pre iné obdobné významné podujatia. Pre zohľadnenie okolností takýchto podujatí sa pre každú príležitosť stanovujú vopred dohodnuté osobitné procesné pravidlá.

 

ZDROJ:           SAA, TAS/CAS

AUTOR:          SAA

ZVEREJNENÉ: 15.01.2018

Tagy: